اعضای شورای فناوری

898

اعضا محترم شورای فناوری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی 

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت در شورای فناوری سلامت

1

جناب آقای دکتر جواد شاهین فر

رئیس محترم شورا

2

جناب آقای دکتر بهرام بی باک

نائب رئیس محترم شورا

3

جناب آقای دکتر حمیدرضا محدث حکاک

دبیر محترم شورا

4

جناب آقای دکتر حسن براتی زاده

معاون محترم توسعه مديريت، منابع و برنامه ريزي

5

جناب آقای دكتر علی اسماعیلی

سرپرست محترم معاونت آموزشي دانشگاه

6

سرکار خانم فرزانه خدابنده

سرپرست محترم مرکز مالکیت فکری و اختراعات

7

جناب آقای دکتر محمد امین یونسی هروی

عضو محترم هیئت علمی

8

جناب آقای دکترمهدی براتی کلر

رئیس محترم مرکز رشد فناوری سلامت

9

سرکار خانم دکتر فاطمه عروجعلیان

مدیر عامل محترم شرکت فناوری زيستی بهرخ

10

سرکار خانم دکتر رقیه آرزومند

مدیر عامل محترم شرکت فناوران تشخیص اترک ژن

11

جناب آقای دکتر پیمان آل شیخ

مدیر محترم توسعه تحقیقات

12

جناب آقای مهندس حمزه وحیدی فر

عضو محترم هیئت علمی

13

جناب آقای مهندس احمد یزدانی

نماینده محترم معاونت غدا و دارو

 

اعضا_فناوری.doc