شرایط اولیه پذیرش

459

دوره رشد

واحدهای متقاضي استقرار در مركز رشد، چنانچه شرايط پذيرش را داشته باشند، مي‌توانند براي ورود به دوره رشد اقدام كنند. در صورت پذيرش درخواست متقاضي، شرط استقرار در مركز رشد و برخورداري از خدمات اين دوره، داشتن ماهيت حقوقي و يا آمادگي براي ثبت شركت/مؤسسه مي‌باشد. مدت دوره‌هاي رشد حداكثر سه سال است كه با شرايط ويژه‌ مي‌تواند تا دو سال ديگر تمديد شود. ارائه خدمات در قبال پرداخت هزينه و بر اساس تعرفه‌هاي مصوب صورت مي‌گيرد.

تذكر1 : وجود حداقل دو نفر اعضاي تمام وقت، شامل يك نفر كارشناس ارشد (عضو موسس‌) و يك نفركارشناس يا كارشناس ارشد (عضو موسس يا همكار)، در موسسه ضروري است.

تذكر2 : وجود حداقل يك نفر كارشناس خبره و يا محقق با تجربه در زمینه تخصصی/ اقتصادی/ تحقیقات توسعه ای مرتبط با فعالیت واحد فناوری به عنوان مشاور یا موسس در واحد

دوره رشد مقدماتی

واحدهایی كه در شناسايي ايده محوري ابهاماتي داشته باشند و يا جهت تكميل تيم كاري خود نياز به زمان داشته باشند، مي‌توانند به عنوان هسته‌هاي فناوری براي ورود به دوره رشد مقدماتي اقدام كنند. مدت دوره‌هاي رشد مقدماتی شش ماه است كه با شرايط ويژه‌ مي‌تواند تا سه ماه ديگر تمديد شود.

هسته‌هاي فناوری مستقر در اين دوره، با برخورداري از نيازهاي اوليه يك واحد تحقيقات ـ توسعه‌اي، موظف‌ به شناسایی و تثبيت ايده محوري، تكميل تيم كاري و نيروي انساني مورد نياز يك موسسه خصوصي و ثبت حقوقي شركت، به منظور انتقال به دوره رشد مي‌باشند.

شرایط  کلی پذيرش واحدها

فعاليت واحد فناوري مورد حمايت مرکز رشد بايد به محصولي قابل عرضه و رقابت در بازار منجر شود. داشتن مبنا و اثبات علمی(مورد تایید اساتید دانشگاه ها) برای ایده های محوری مبتنی بر نظریه علمی لازم می باشد.

ايده محوري واحد هاي مورد حمايت مرکز رشد بايد مبتني بر فناوري باشد.

همخواني سوابق کاري و تحصيلات متقاضي و همکاران طرح با ايده محوري حائز اهمیت می باشد.

همخواني ايده محوري و محورهاي توسعه استان، پتانسيل هاي بومي و منطقه اي، در پذیرش امتیاز مثبت محسوب خواهد شد.

ميزان فناوري به کار رفته در فرآيند توليد، يا در محصول نهايي حائز اهمیت خواهد بود.

برای محصول حاصل از ایده محوری، باید بازار فروشی متصور بود.

بدیهی است که پذیرش واحد فناوری که برآورده ساختن خدمات مورد نياز و انتظارات از مرکز رشد در حیطه توانایی مرکز باشد اولویت خواهد داشت.

هر چقدر مدت زمان لازم جهت رسيدن به نقطه سر به سري مالي (براي شرکت ها ) کوتاه تر باشد، امتیاز مثبت محسوب خواهد شد.

داشتن سرمايه اوليه (براي شرکت ها)، حائز امتیاز مثبت خواهد بود.
از مجموع 2 رأی