معرفی

577

مدیریت توسعه فناوری دانشگاه

اقتصاد دانش‌محور، یکی از الگوهای نوین توسعه اقتصادی بوده، با توجه به تأثیری که بر روند تکامل اقتصادی و توسعه کـشورها از ابـعاد مختلف دارد، اهمیت آن روز به روز بیشتر می‌شود. از آنجا که در اقتصاد دانش‌محور علم، فناوری، نوآوری و کارآفرینی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی قلمداد می‌شوند، دانش به عنوان اصلی‌ترین نوع سرمایه تلقی شده و رشد اقتصادی ریشه در انباشت دانش خواهد داشت؛ بر این اساس، نهادهای تولید و اشاعه دهنده‌ی دانش از جمله دانشگاه، نقش کلیدی در اقتصاد دانش‌محور ایفا می‌کنند. مدیریت توسعه فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، به منظور استفاده از دانش تولید شده در دانشگاه جهت رفع نیازهای جامعه، توجه به پژوهش‌های مساله محور را در دستورکار خود قرار داده و در راستای ایجاد و توسعه‌ی شرکتهای دانش‌بنیان در دانشگاه، استفاده از ظرفیت دانشجویان و اساتید در جهت خلق دانش و فناوری و همکاری گسترده با صنعت جهت ایجاد و توسعه صنایع جدید مورد نیاز حوزه‌ی سلامت اقدام به ایجاد و توسعه زیرساخت‌ها و حمایت‌های متعددی نموده است.


 


از مجموع 1 رأی