کارشناس مرکز

487

سارا گرشاد

 

شرح وظايف: 

1-هماهنگي جلسات مربوط به پذيرش صاحبان ايده، فناوران و نوآوران درحوزه سلامت و پيگيري مصوبات آن ها

2-انجام امور مربوط به ارزيابي واحدهاي فناور

3-انعقاد قراردادهاي استقرار شركتها/ واحدهاي فناور

4-ارزيابي وضعيت ايمني ساختمان مركز رشد

5-پيگيري و نظارت بر انجام به موقع تعهدات قيد شده در قرارداد هاي شركت هاي مستقر در مركز رشد

6-به روز رساني سايت مركز رشد فناوري سلامت

7-گرداوري مستندات شركت ها/هسته هاي فناور

8-مستقر و غيرمستقر در مركز رشد جهت سامانه ارزيابي فناوري

9-پيگيري تمديد قرارداد شركت ها/هسته هاي فناور و پرداخت اجاره بها به مركز رشدفناوري سلامت

 

شماره تماس:0583151-1412

 
از مجموع 1 رأی