مدیر مرکز

126

 

آقای رسول آروین

  • کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
  • دانشجوی دکترای کارآفرینی
  •  CV
  • شماره تماس: 3151-058
  • داخلی: 1426

 
از مجموع 2 رأی