شورای راهبردی مرکز

92

 

شوراي راهبري مركز:

ركن هدايت گر و تصميم گير مركز بوده و متشكل از اعضاء زير مي باشد:

  1. معاون تحقیات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
  2. نماينده اداره كل رئيس مركز معين ( به عنوان رئیس شورا)
  3. نماينده دانشگاه با معرفی معاونت تحقیقات
  4. نماینده معاونت آموزشی دانشگاه
  5. نماينده كانون انجمن هاي صنفي كارفرمايي آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد استان
  6. نماينده انجمن صنفي دفاتر مشاوره شغلي و كاريابي هاي غيردولتي استان
  7. مدیرامور مالی معاونت تحقیقات
  8. مدير اجرايي مركز به عنوان دبير شورا

 

 
از مجموع 1 رأی