شرح وظایف

64

رئیس گروه توسعه فناوری سلامت 
•    هماهنگی و برگزاری شورای فناوری سلامت دانشگاه و نظارت بر اجرای مصوبات این شورا 
•    هماهنگی و برگزاری کارگروه فناوری سلامت دانشگاه و پیگیری امور مصوب کارگروه
•    نظارت بر اجرای برنامه های مصوب مراکز رشد، دفتر ارتباط با صنعت و مرکز جامع نوآوری سلامت در چارچوب آئین نامه ها
•    نظارت بر اجرای مصوبات کمیته مالکیت فکری و پیگیری امور مربوط به ثبت اختراع محققین دانشگاه در بانک های اطلاعاتی داخلی و جهانی
•    پیاده سازی قوانین و بخشنامه های مرتبط با حمایت از طرح های فناوری
•    برنامه ریزی و ساماندهی اعضای هیات علمی برای اجرای اولویت های تحقیقاتی صنعتی و فناوری استان با پایش و ارزشیابی فناوری در سطح دانشگاه
•    برنامه ریزی و هماهنگی جهت برگزاری فن بازارها، ایده بازارها ، سمینارها و کارگاه های مرتبط با فناوری در سطوح موسسه ای، منطقه ای و ملی