دوره برنامه نویسی پایتون

88

مدت دوره: ۶۰ساعت حضوری [۲۰ساعت آموزش تئوری(نظری)

              ۴۰ ساعت آموزش عملی]
از مجموع 3 رأی