شرکت آریا طب اترک

62

نام شرکت/هسته فناور

مدیرعامل

ایده محوری

وضعیت استقرار

شرکت آریا طب اترک

آقای داود تفضلی مایوان

کالیبراسیون پزشکی

مستقر

 از مجموع 2 رأی