شرکت دیبا رویان پارس

29

نام شرکت/هسته فناور

مدیرعامل

ایده محوری

وضعیت استقرار

شرکت دیبا رویان پارس

آقای دکترامید توپچیان

محصولات آرایشی و بهداشتی

 غیرمستقر