شرکت فناور زیستی بهرخ

23

نام شرکت/هسته فناور

مدیرعامل

ایده محوری

وضعیت استقرار

شرکت فناور زیستی بهرخ

خانم دکتر فاطمه عروجعلیان

محصولات آرایشی و بهداشتی

مستقر

 از مجموع 1 رأی