شرکت پشتیبان رایکا صنعت

17

نام شرکت/هسته فناور

مدیرعامل

ایده محوری

وضعیت استقرار

شرکت پشتیبان رایکا صنعت

آقای دکتر حمیدرضا محدث حکاک

تجهیزات پزشکی

مستقر