شرکت طببیب رایانش فن آوران ورنا

60

نام شرکت/هسته فناور

مدیرعامل

ایده محوری

وضعیت استقرار

شرکت طببیب رایانش فن آوران ورنا

دکترامیر رحمانیان شریف آباد

تجهیزات پزشکی

مستقر