شرکت زیست تجهیز سازنده

38

نام شرکت/هسته فناور

مدیرعامل

ایده محوری

وضعیت استقرار

شرکت زیست تجهیز سازنده

آقای دکتر محمدامین یونسی هروی

تجهیزات پزشکی

غیرمستقر