شرکت دانش بنیان شتابدهنده پویش مسیر توسعه

54

نام شرکت/هسته فناور

مدیرعامل

ایده محوری

وضعیت استقرار

شرکت دانش بنیان  شتابدهنده پویش مسیر توسعه

آقای دکتر وقار موسوی

ثبت برند

ثبت شرکت

تجاری سازی

مستقر

 از مجموع 1 رأی