هسته فناور مهرام ذوالفقاری

41

نام شرکت/هسته فناور

مدیرعامل

ایده محوری

وضعیت استقرار

هسته فناور مهرام ذوالفقاری

آقای مهرام ذوالفقاری

تجهیزات پزشکی

مستقر

 از مجموع 1 رأی