هسته فناور احمد شعبانی

26

نام شرکت/هسته فناور

مدیرعامل

ایده محوری

وضعیت استقرار

هسته فناور احمد شعبانی

آقای احمد شعبانی

تجهیزات پزشکی

غیرمستقر

 از مجموع 4 رأی