هسته فناور رسول آروین

26

نام شرکت/هسته فناور

مدیرعامل

ایده محوری

وضعیت استقرار

هسته فناور رسول آروین

آقای رسول آروین

تجهیزات پزشکی

مستقر

 از مجموع 1 رأی