هسته فناورخانم فرزانه خدابنده

50

نام شرکت/هسته فناور

مدیرعامل

ایده محوری

وضعیت استقرار

هسته فناورخانم فرزانه خدابنده

خانم فرزانه خدابنده

تجهیزات پزشکی

مستقر

 



از مجموع 1 رأی