هسته فناور دکتر نصیری جهرودی

66

نام شرکت/هسته فناور

مدیرعامل

ایده محوری

وضعیت استقرار

هسته فناور دکتر نصیری جهرودی

آقای دکتر ابوذرنصیری جهرودی

تجهیزات پزشکی

مستقر