هسته فناور دکترسید محمد حسینی

21

نام شرکت/هسته فناور

مدیرعامل

ایده محوری

وضعیت استقرار

هسته فناور دکترسید محمد حسینی

آقای دکترسید محمد حسینی

فناوری اطلاعات

مستقر