هسته فناور دکتر سونیا فتحی

33

نام شرکت/هسته فناور

مدیرعامل

ایده محوری

وضعیت استقرار

هسته فناور دکتر سونیا فتحی

خانم دکتر سونیا فتحی

تجهیزات پزشکی

مستقر

 از مجموع 7 رأی