در این جلسه موارد ذیل بررسی شد:

بررسی چهاررطرح فناورانه

تصویب دو طرح

درخواست اصلاح و ویرایش برای دو طرح دیگر

حضور دکتر براتی زاده و برنامه ریزی جهت برگزاری کارگاه های حوزه فناوری و حضور پر شور کارکنان بواسطه گرفتن کد آموزشی برای کارگاه ها

تایید اجرای طرح مهر فناورانه در راستای افزایش تعداد طرح های فناورانه

بررسی آیبن نامه مالکیت فکری و اختراعات دانشگاه به هدف تعیین میزان مالکیت معنوی و مادی دانشگاه در محصولات فناورانه