فراخوان انتخاب فناور برتر 1402

123 ٢:٢١ ق.ظ

فراخوان انتخاب فناور برتر دانشگاهی 1402 نظر به مصوبه يازدهمين جلسه شوراي پژوهش دانشگاه مورخ 20 / 9 / 1402 مبني بر انتخاب پژوهشگران و فناوران برتر دانشگاه در سال 1402 در نیمه دوم آذرماه هر سال ، بدینوسیله از شما فناور محترم دعوت می‌شود مدارک خود را حداکثر تا شنبه مورخ 10/02/ 1402 واحد کارشناسان پژوهش و فناوری دانشگاه تحویل نمایید. بدیهی است آثاری که پس از این تاریخ ارسال گردند، مورد بررسی قرار نخواهند گرفت. ضمناً یادآوری می‌شود که تاریخ فوق قابل تمدید نخواهد بود.ارسال مستندات به کارشناس مدیریت فناوری معاونت تحقیقات و فناوری سرکار خانم مهلا آبداری از طریق سیستم پیام یا ایمیل modiriat.pajoheshi@gmail.com

نهایی فرم فناور برتر خراسان شمالي.doc


از مجموع 3 رأی